ISC_UM

InterScienceCloud

Informacje ogólne

Projekt „InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

zakłada udostępnianie danych naukowych z wielu obszarów działalności naukowej na jednej wspólnej platformie webowej. W ciągu 36 miesięcy zostanie przygotowana platforma webowa WWW, udostępniająca w sposób przejrzysty i dostosowany dla wielu grup odbiorców ISP z zakresu działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W tym samym czasie będą przygotowywane poszczególne komponenty i narzędzia je integrujące oraz będzie prowadzona digitalizacja i opracowywanie posiadanych danych naukowych, a także przygotowywanie procedur ujednolicających i porządkujących proces udostępniania informacji. Dzięki wspólnej wyszukiwarce agregowane będą dane o całym dorobku naukowym obejmujące szerokie spektrum informacji z następujących obszarów:

  • Źródłowe dane badawcze
  • Publikacje i informacje patentowe
  • Usługi i aparatura medyczna
  • Zdigitalizowane obiekty medyczne

Przyjęto maksymalnie otwarty model udostępniania (w granicach ustawowych) zgodnie z Kierunkami rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce określonymi przez MNiSW oraz regulacjami Komisji Europejskiej w sprawie otwartego dostępu do zasobów nauki. W ramach projektu zostanie przygotowana Polityka Otwartości dla udostępniania danych naukowych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

Wartość projektu

została wyliczona na kwotę 6 068 387,09 zł brutto (wkład UE 5 135 675,99 zł brutto).

Składają się na nią koszty przygotowania narzędzi informatycznych, koszty digitalizacji oraz koszty promocji i zarządzania projektem. Projekt nie przewiduje zakupów infrastrukturalnych i w całości będzie realizowany przy wykorzystaniu własnych zasobów sprzętowych uczelni.


Cele projektu

Cel główny (bezpośredni): Poprawa dostępu do informacji o prowadzonych i ukończonych projektach naukowo-badawczych oraz zasobach naukowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w okresie 1.11.2017-31.10.2020.

Cele szczegółowe

1. Cel szczegółowy: Wzrost aktywności naukowej i wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami naukowymi w wyniku udostępnionych zasobów nauki, w tym danych badawczych. 

2. Cel szczegółowy: Wzrost liczby zdigitalizowanych oraz udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. 

3. Cel szczegółowy: Zwiększenie atrakcyjności dokumentów zawierających informacje sektora publicznego udostępnianych za pośrednictwem spójnego i przejrzystego interfejsu. 

4. Cel szczegółowy: Wzrost świadomości w otoczeniu naukowym i społeczno-gospo.darczym nt. prowadzonych i ukończonych badań oraz projektów naukowo-badawczych. 

5. Cel szczegółowy: Wzrost liczby i jakości badań naukowych i populacyjnych w otoczeniu naukowym i społecznogospodarczym w oparciu o udostępnione zasoby nauki, w tym dane badawcze. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas na mapie

Deklaracja dostępności